Ing kalangan para penerjemah wis suwe ana pasemon mitos sing kira-kira ngene unine: “Jarwan (terjemahan) sing becik lan ideal iku jarwan sing setya lan endah nyengsemake”. Banjur ana sing ngumpamaake mitos iku karo sipate pacar: “Sipate jarwan iku kaya dene pacar, pacar sing ayu rupane biasane ora setya, lan sing setya biasane ora ayu”. Sing dikarepake jarwan sing setya yaiku sing wujud (bentuk linguistik), isi (makna), lan ancase (tujuan) ora mlenceng seka tulisan asline. Dene jarwan sing endah nyengsemake iku sing basane becik, surasane apik, lan paramasastra sarta pandungkapane luwes lan layak (idiomatis).

Di kalangan para penerjemah sudah lama ada perumpamaan mitos yang kira-kira demikian bunyinya: “Terjemahan yang bagus dan ideal itu penerjemahan yang setia dan indah menarik hati.” Selanjutnya ada yang mengumpamakan mitos tersebut dengan sifat pacar: “Sifat terjemahan itu dapat diumpamakan pacar; pacar yang cantik wajahnya biasanya tidak setia, dan yang setia biasanya tidak cantik.” Yang dimaksud terjemahan yang setia adalah terjemahan yang wujud (bentuk linguistik), isi (makna) dan tujuannya tidak mlenceng dari tulisan aslinya. Sedangkan terjemahan yang indah menarik hati itu bahasanya indah, bunyinya bagus, dan nilai sastra serta pengungkapannya luwes dan idiomatis.

Bokmenawa wae mitos mengkono iku nganti seprene isih akeh dipercaya lan dianut, utamane dening para penerjemah profesional buku lan artikel ilmiah utawa iptek.

Beda karo para penerjemah iptek, para penerjemah pakaryan sastra (utamane geguritan/puisi) saiki akeh sing ora pati sarujuk karo mitos ngono iku, mula surasane rada ‘diplintir’ mangkene unine “Yen kepingin oleh pacar sing ayu, goleka sing ora setya”.

Bisa jadi mitos tersebut sampai sekarang masih banyak dipercaya dan dianut, terutama oleh para penerjemah profesional buku dan artikel ilmiah atau iptek. Berbeda dengan para penerjemah iptek, para penerjemah karya sastra (terutama puisi) banyak yang tidak setuju dengan mitos tersebut, karena itu ungkapannya agak ‘diplintir’ menjadi “Jika ingin punya pacar yang cantik, carilah yang tidak setia’.

Sapardi Djoko Damono menehi conto, Chairil Anwar sing kondhang karya jarwan geguritane apik-apik banget, nanging biasane ora setya, malah kapara nyidrani (mengkhianati/nylewengi) naskah asline. Contone geguritan asli basa Inggris, Huesca, karyane John Comford sing dijarwaake Chairil Anwar menyang basa Indonesia, oleh pangalembana dening sapa wae sing maca jarwan mau. Karya jarwane Chairil Anwar iku pancen rasa seni geguritane kenthel banget, nyengsemake, lan kepenak diwaca. Andek ngono para nupiksa ing babagan geguritan akeh sing padha ngarani yen janjane mono jarwan iku mau ora setya marang isi lan wujude geguritan asline. Malah ana sing mawas yen isine ora cocok karo apa sing dikarepake panggurit asline. Kanggone Sapardi, kasus ini bukti sing nyata yen sing ‘ayu’ iku ora kudu setya, mula dheweke ora wedi, ora wigih nyidrani (istilahe Sapardi ‘mengkhianati’) tulisan asline nalika dheweke njarwaake geguritan. Malah ngaku asring sengaja mengkhianati tulisan asline supaya oleh asil sing “ayu”.

Sapardi Djoko Damono memberi contoh, Chairil Anwar yang terkenal itu karya-karya terjemahan puisinya sangat indah, tetapi biasanya tidak setia, bahkan boleh dibilang ‘mengkhianati’ naskah aslinya. Contohnya puisi asli berbahasa Inggris, Huesca, karya John Comford yang diterjemahkan oleh Chairil Anwar ke dalam bahasa Indonesia, mendapat banyak pujian dari siapa pun yang membaca puisi terjemahan tersebut. Karya terjemahan Chairil Anwar tersebut memang rasa seni puisinya sangat kental, sangat indah, enak dibaca. Meskipun demikian, banyak kritikus puisi yang menilai bahwa sebetulnya terjemahan tersebut tidak setia terhadap isi dan bentuk puisi aslinya. Bahkan ada yang mengritik bahwa isinya tidak cocok dengan yang dimaksud oleh penulis puisi yang asli. Bagi Sapardi, kasus ini merupakan bukti nyata bahwa yang ‘cantik’ itu tidak harus setia, dengan demikian Sapardi tidak ragu-ragu mengkhianati tulisan aslinya, pada waktu dia menerjemahkan puisi. Bahkan mengaku sering sengaja mengkhianati tulisan aslinya, agar mendapat hasil yang ‘cantik’.

Kanggo nandhingake conto jarwan sing ‘ayu’ lan sing ‘setya’, ing ngisor iki ana jarwan basa Jawa loro seka sawijining geguritan asli basa Inggris. Sawise maos jarwan-jarwan iki, para pamaos bisa milih endi sing disenengi, sing ayu apa sing setya.

Untuk membandingkan contoh terjemahan yang ‘cantik’ dan yang ‘setia’, di bawah ini ada terjemahan berbahasa Jawa dari puisi asli berbahasa Inggris. Setelah membaca terjemahan ini, para pembaca dapat memilih mana yang disukai, yang cantik atau yang setia.


How happy is the little stone

How happy is the little Stone
That rambles in the Road alone,
And doesn’t care about Careers
And Exigencies never fears…
Whose Coat of elemental Brown
A passing Universe put on,
And independent as the Sun
Associates or glows alone,
Fulfilling absolute Decree
In casual simplicity
(Emily Dickinson
, 1830-1886)

Watu Klungsu

Saiba senenge watu klungsu
Dolan dhewekan neng tengah dalan
Ora maelu sakehing gegayuhan
Ora kesamaran nandhang cingkrang
Nganggo jas warna soklat
Paringane jagat kang mbeneri lewat
Uripe merdika kaya surya
Bisa bebrayan bisa suminar tanpa kanca
Nyanggemi patembayan sawiji
Kanthi prasaja, kanthi permati
(A. Effendi Kadarisman)

Saiba senenge dadi kerikil

Kaya apa bungahe si watu cilik
Kluyuran dhewe ing ratan gedhe
Ora perduli tandang gawe
Tanpa waswas bebaya teka
Klambine deles soklat tuwa
Sing nglambeni wong sakdonya
Bisa merdika kaya srengenge
Sing tanpa bala bisa murub dhewe
Nglakoni dhawuhe Gusti ing jagad gedhe
Kanthi sarana sing mung sepele
(anonim)


Sawise maca tulisan sing asli, bokmenawa para pamaos kepingin nandhing jarwan loro mau, endi sing:

 • Ayu nanging ora setya
 • Setya nanging ora ayu
 • Ayu tur setya
 • Ora ayu lan ora setya
 • Sing ora wigatine uga nenandhing endi sing luwih “Jawa”.

Setelah membaca tulisan yang asli, mungkin para pembaca ingin membandingkan dua karya terjemahan tersebut, mana yang:

 • Cantik tapi tidak setia
 • Setia tapi tidak cantik
 • Cantik dan setia
 • Tidak cantik dan tidak setia
 • Yang tidak kalah penting, juga silakan membandingkan mana yang lebih ‘Jawa’.

Pancen ora gampang nlesih utawa milih geguritan sing luwih becik, jalaran mestine kita duwe ukuran dhewe-dhewe sing ora padha. Apa maneh rasa seni iku bisa dirasaake nanging ora gampang diwedharake. Gegayutan karo beda ukuran iku, ana bab sing luwih angel yaiku upaya napsir isine, upaya mangerteni utawa memahami pesan sing bener, kaya sing dikarepake dening panggurit asline.

Memang tidak mudah menilai mana puisi yang lebih bagus, karena kita masing-masing memiliki ukuran masing-masing yang berbeda. Apa lagi rasa seni itu bisa dirasakan, tetapi tidak mudah diungkapkan. Sehubungan dengan beda ukuran tersebut, ada hal yang lebih sulit, yaitu menafsirkan isinya, usaha memahami pesan yang benar, seperti yang dimaksud penyair aslinya.

Nanging kita ora pati perlu kuwatir utawa susah yen kita ora bisa ngerti utawa malah ‘salah tapsir’ ngenani isine pesan geguritan terjemahane, anggere kita bisa ngrasaake kaendahan rasa seni, utawa ‘ayune’ terjemahan geguritane, senajan isine ora padha karo asline iku tandhane penerjemahe kasil anggone ‘mengkhianati’ geguritan asline. Dadi, wis ora pati perlu maneh ngupaya mangerteni makna isine.

Tetapi kita tidak perlu khawatir atau susah jika kita tidak mengerti atau bahkan salah tafsir mengenai isi pesan puisi terjemahannya, asalkan kita dapat merasakan atau menikmati rasa seni atau ‘kecantikan’ terjemahan puisi tersebut. Jika kita dapat merasakan keindahan rasa seni, atau ‘kecantikan’ terjemahan puisinya, meskipun isinya tidak sama dengan aslinya, itu artinya penerjemahannya berhasil dalam ‘mengkhianati’ puisi aslinya. Jadi, tidak terlalu perlu lagi memahami makna aslinya.

Panemu mengkono iku rasane rada aneh, nanging ya pancen ngono iku akeh-akehe cara menikmati geguritan utawa karya sastra liyane. Akeh para panjarwa pakaryan sastra sing sarujuk yen njarwa (menerjemahkan) karya sastra iku mesthi nyidrani karya asline, jalaran njarwa ngono iku padha karo nyidra budaya liya kanggo kabutuhane budaya dhewe. Contone, crita pewayangan Mahabarata lan Ramayana, sing wis dianggep budaya Indonesia iku, saknyatane jarwa seka India sing wis dicidrani (dikhianati). Apa crita pakelirane ki dhalang iku “setya’ marang asline? Wis cetha banget adoh seka asline, nanging kaendahane ora ana sing maido. Ya ngono iku contone jarwan sing ora setya nanging ayu. Mesti wae yen kita bisa ngerti lan paham isi asline iku luwih becik lan mantep, mung wae akeh geguritan jarwan sing gampang dipahami nanging rasa kaendahan seni lan wiramane geguritan ora nyengsemake. Ana sing alok, ya ngono iku gara-garane yen penerjemahe nguber kasetyan lan ora pati mersudi kaendahan.

Pendapat seperti itu rasanya agak aneh, tetapi memang demikianlah umumnya cara menikmati puisi atau karya sastra lainnya. Banyak penerjemah karya sastra yang sepakat bahwa menerjemahkan karya sastra itu mesti mengkhianati karya aslinya, karena menerjemahkan itu sama saja dengan mengkhianati budaya lain (bahasa sumber), demi kebutuhan budaya sendiri (bahasa sasaran). Contohnya, cerita pewayangan Mahabarata dan Ramayana, yang sudah dianggap budaya Indonesia itu, pada kenyataannya merupakan terjemahan dari India yang sudah dikhianati. Apakah cerita pewayangan ki dhalang itu ‘setia’ terhadap aslinya? Sudah jelas sangat jauh dari aslinya, tetapi keindahannya tidak ada yang menyangkal. Demikianlah contoh terjemahan yang tidak setia namun cantik. Tentu saja jika kita dapat mengerti dan memahami isi aslinya itu lebih bagus dan mantap, akan tetapi banyak puisi terjemahan yang mudah dipahami namun rasa keindahan seni dan irama puisi tersebut tidak memukau. Ada yang berpendapat, begitulah adanya jika penerjemahnya mengejar kesetiaan dan tidak terlalu peduli pada keindahan.

Ing babagan mitos ndhuwur iku, Sugeng Hariyanto duwe panemu sing wigati disemak. Kanggone Sugeng, tembung “setya” iku maknane setya marang kaendahan seni lan isi maknane, ora mung setya marang wujud linguistik. Yen ukuran setya iku mung tumuju marang wujud lan makna linguistik, mesthi wae menawa disemak seka wengkone mitos mau ya pancen bisa diarani ‘pengkhianatan’. Sugeng iku sawijine ahli jarwan sing mandhegani masyarakate para penerjemah ing Malang (MPM).

Mengenai mitos tersebut di atas, Sugeng Hariyanto punya pendapat yang penting disimak. Bagi Sugeng, kata ‘setia’ tersebut maknanya setia pada keindahan seni dan isi maknanya, tidak hanya setia terhadap bentuk linguistik. Jika ukuran setia tersebut hanya tertuju pada bentuk dan makna linguistik, tentu saja jika dilihat dari sudut pandang mitos tersebut, maka memang dapat disebut ‘pengkhianatan’. Sugeng adalah penerjemah yang mengetuai masyarakat penerjemah di Malang (MPM).

Ngracik bumbune kaendahan geguritan jarwan iku, miturut Effendi Kadarisman (pakar etnopuitika ing Universitas Negeri Malang), antarane nganggo sarana ‘ngengurip tembung’. Contone, Effendi njarwaake tembung ‘ramble’ dadi ‘dolan; ‘exigencies’ dadi ‘cingkrang’; ‘fears’ dadi ’kesamaran’. Teknik ngono iku sanepane diarani ‘ngengurip’ tembung, ‘menghidupkan kembali’ kata. Tembung ‘nguripake/menghidupkan kembali’ iku basa Inggrise to make it lively (orang mung alive), tegese nyulap tembung sing lumrah lan lugu dadi orang lumrah nanging malah suminar ngagetake (striking), sarta luwih ‘urip’. Contone tembung Inggris ‘ramble’, jarwan sing lumrah utawa lugu ‘kluyuran’, ‘nglembara’, ‘nglambrang’, ‘glandhangan’, nanging Effendi milih ‘dolan’. Tembung ‘dolan’ pancen mung ngglethek, ora lumrah katimbang jarwan utawa sinonim-sinonim liyane mau, nanging nyatane trep banget karo sipate ‘makhluk’ cilik, krikil. Bokmenawa yen milih tembung liya, ora bakal bisa luwih ‘urip’. Semono uga dheweke milih tembung ‘watu klungsu’ tinimbang ‘krikil’ utawa ‘watu cilik’. Bokmenawa wis arang banget wong Jawa sing ngerti utawa tau weruh watu klungsu, mula iku pilihan ngene iki uga klebu ‘ngenguripake’ utawa nguripake tembung sing wis ‘mati’. Bedane karo krikil biasa, watu klungsu iku dasare watu item sing atos banget, jaman biyen lumrahe watu klungsu satekem dienggo nggojagi botol supaya resik.

Untuk meracik bumbu keindahan puisi terjemahan tersebut, menurut Effendi Kadarisman (pakar etnopuitika di Universitas Negeri Malang), antara lain dengan sarana menghidupkan kata. Contohnya, Effendi menerjemahkan kara ‘ramble’ menjadi ‘dolan’, ‘exigencies’ menjadi ‘cingkrang’ (kekurangan), ‘fears’ menjadi ‘kesamaran’. Teknik semacam itu dapat diibaratkan ‘menghidupkan kembali’ kata. Kata ‘menghidupkan kembali’ tersebut bahasa Inggrisnya to make it lively (tidak sekadar alive), artinya menyulap kata yang biasa saja dan sederhana menjadi tidak biasa, bahkan mengejutkan (striking), serta lebih ‘hidup’. Contohnya kata bahasa Inggris ‘ramble’, terjemahan yang lumrah atau lugu ‘kluyuran’, ‘nglembara’ (mengembara), ‘nglambrang’ (wander around), ‘glandhangan’ (menggelandang), namun Effendi memilih ‘dolan’. Kata ‘dolan’ (bermain) memang kata yang sangat sehari-hari dipakai, tidak istimewa dibandingkan dengan padanan/sinomim kata-kata yang lain tersebut, tetapi ternyata sangat pas dengan sifat ‘makhluk’ kecil, kerikil. Barangkali seandainya memilih kata yang lain tidak akan ‘sehidup’ itu. Begitu juga ketika Effendi memilih kata ‘watu klungsu’, dan bukan ‘krikil’ atau ‘watu cilik’ (batu kecil). Sangat mungkin sudah jarang orang Jawa yang tahu atau pernah melihat watu klungsu, karena itu pilihan tersebut juga termasuk ‘menghidupkan’ kata yang sudah ‘mati’. Bedanya dengan kerikil biasa, watu klungsu tersebut pada dasarnya adalah batu hitam yang sangat keras, zaman dahulu segenggam watu klungsu dipakai untuk membersihkan botol dengan cara memasukkannya bersama air ke dalam botol dan kemudian digoyang-goyang.

Tulisan Setyadi Setyapranata ini pernah dimuat di Majalah Jaya Baya No. 43, Minggu IV, Juni 2009. Diterjemahkan secara bebas oleh Istiani Prajoko dengan seizin penulis, untuk dimuat di blog Bahtera.

Trackback

17 comments untill now

 1. Mimi Bonnetto @ 2009-08-20 00:16

  Kereeeeen, mas Set! Empat jempol!

 2. Rahmad Ibrahim @ 2009-08-20 00:24

  Sangat sulit untuk memilih kata demi mengomentari tulisan di atas. Sebagai penulis dan penerjemah, secara pribadi saya menemukan makna dan rasa dari tulisan di atas yang cukup dalam. Khususnya kecantikan dan kesetiaan. Ada inspirasi baru, bagaimana membuat karya (terjemahan) yang setia dan cantik. seperti kutipan di bawah

  “Jarwan (terjemahan) sing becik lan ideal iku jarwan sing setya lan endah nyengsemake”.

 3. Tulisan yang hebat sekali. Saya suka terjemahan Pak Effendi karena buat saya pribadi terasa sangat “nyastra”. Terjemahan satu lagi terasa lugas dan apa adanya.

 4. Artikel yang cantik sekaligus setia 😀

 5. Sutarto Mohammad @ 2009-08-20 10:25

  Hebaaaaaaaaaaattttttt!!!, Eyang STY memang dahsyat.

 6. Wow, wow..wow..*speechless*
  Suami yang asli Jawa Tengah bilang, klungsu itu asem Jawa:)

 7. Aku mengenal ‘klungsu’ sebagai ‘biji’ buah asam Jawa, yang dulu seringkali kami kumpulkan untuk main a.l. “dakon” 😉

 8. Mas Setyadi, ‘duh, nikmatnya membaca tulisan seperti ini. Ada lagi yang lain? Hehehe dikeki ati ngrogoh rempela, ya?
  Aku menyayangkan bahasa Jawaku yang sudah makin karatan alias “rusty”, dan ingin rasanya mengasahnya kembali. Ada tulisan Anda lainnya yang bisa kubaca-baca? Atau, tulisan teman-teman MPM/Bahtera lainnya dalam bahasa Jawa?
  Dulu aku termasuk pembaca ‘tuhu’ majalah Panyebar Semangat dan tulisan-tulisan penulis seperti Any Asmara (?) (wah, masih ada yang kenal, nggak, ya?)

 9. Mbak Evie,
  Segera setelah saya membaca komentar Anda tentang “Pilih sing ayu …” saya kirim naskah tulisan saya yg lain sesuai dengan permintaan Anda. Aakah sudah Anda terima? Hampir setahun yang lalu.

  Salam dan selamat berkarya,

  Sty.

 10. […] terjemahan yang cantik dan setia kepada keindahan seni dan kandungan maknanya. (Yup, saya baca tulisan Pak Sty dulu untuk lebih […]

 11. Salut!

 12. […] catatan, saya tipe penerjemah yang cenderung ‘berkhianat’ alias tidak setia kepada teks asli. Saya upayakan menangkap inti pesan saja. Pada waktu […]

 13. Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar with after that
  you can write if not it is complicated to write.

 14. bara du GIZH es??? so the gor-gors will get more pride of being so-called ARMENIAN from exporting Gamprs from Armenia into the rest of the world??? LMFAO wow, where do you ppl come up with these ideas. you know what, stay away from us and leave our Gamprs aoelnwe dont want to export our beautiful wonderful CAUCASIAN dogs to anyone. we prefer to keep them in land of CAUCASUS and keep them as CAUCASUS. we not selling out our race/heritage/culture/identity and OUR DOGS to anyone ARA DO YOU READ ME??? TO ANYONE !!!!!!!! ay xelagar !!!!!!!

 15. […] Puisi boleh diterjemahkan secara bebas ke bahasa apa pun yang Anda inginkan. Berdasarkan masukan dari penyair kondang SDD (Sapardi Djoko Damono), puisi terjemahan tidak perlu persis sama dengan puisi aslinya, tetapi pesan penyair aslinya tetap harus tersampaikan. Sebagai pedoman lain, silakan pula baca tulisan Setyadi Setyapranata, Pilih sing ayu apa sing setya? Pilih yang cantik atau yang setia? […]

 16. As Charlie Sheen says, this article is “WINNING!”

 17. ANGKA JITU DAN AKURAT YANG BISA ANDA MENANGKAN HARI INI INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL JAMIN 100% TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH TERBUKTI 9X TRIM’S ROO,MX SOBAT.

  ANGKA JITU DAN AKURAT YANG BISA ANDA MENANGKAN HARI INI INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL JAMIN 100% TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH TERBUKTI 9X TRIM’S ROO,MX SOBAT

Add your comment now